Podmínky používání

Smlouva o používání služeb poskytovaných na portálech skupiny Babinet.cz

 

Úvodní ustanovení

Používáním portálu skupiny Babinet.cz souhlasíte s touto Smlouvou, obsahující Podmínky použití bez ohledu na to, zda jste nebo nejste registrovaný uživatel. Pokud si přejete stát se registrovaným uživatelem, komunikovat s ostatními uživateli a využívat všech služeb portálu Babinet.cz, přečtěte si prosím tuto Smlouvu a vyjádřete svůj souhlas odsouhlasením podmínek registrace.

Tato Smlouva vytváří právní podmínky Vašeho používání Portálu Autaprozeny.cz a jeho Služeb.
Provozovatel portálu skupiny Babinet.cz může dle potřeby upravovat tuto Smlouvu a každá taková úprava je platná okamžikem jejího zveřejnění na portálu skupiny Babinet.cz. Používáním služeb se zavazujete respektovat všechny změny této Smlouvy okamžikem jejich zveřejnění. Tato Smlouva obsahuje pravidla portálu Babinet.cz pro přijatelné používání obsahu umístěného na stránkách portálu, Vaše práva a povinnosti a omezení ve vztahu k Vašemu používání portálu, jeho služeb a pravidel pro ochranu soukromí.

Prosíme vybírejte opatrně informace, které zveřejňujete na portálu skupiny Babinet.cz a které zpřístupňujete ostatním uživatelům. Jakékoli Vámi zveřejněné záznamy (fotografie, videa, dokumenty, a jiné) nesmí obsahovat nahotu, násilí nebo urážlivé záběry nebo texty. Pokud uživatel portálu skupiny Babinet.cz (například ve svém profilu), umístí informace, obsahující nesprávný, nevhodný nebo urážlivý materiál, nese za to plnou odpovědnost. Provozovatel portálu skupiny Babinet.cz nepřijímá žádnou odpovědnost nebo závazek za tento materiál.

Provozovatel portálu skupiny Babinet.cz si vyhrazuje právo, podle vlastního uvážení Vám vyřadit, odmítnout zveřejnit nebo odstranit cokoli Vámi zveřejněné (včetně emailů), nebo omezit, přerušit nebo ukončit kdykoli Váš přístup ke stránkám nebo jejím částem a/nebo Službám a to i bez uvedení příčiny, bez předchozího upozornění a bez zodpovědnosti za důsledky takového kroku.

Účastí na jakékoli akci, prezentované na portálu skupiny Babinet.cz, nezískáváte právo na odškodnění za jakékoli ztráty, poškození, zničení, nebo jiné nároky jakéhokoli typu bez omezení, za osobní újmu, smrt a poškození majetku, ať už přímo nebo nepřímo vzniklé v souvislosti s Vaší účastí na akci, prezentované na portálu skupiny Babinet.cz od jeho provozovatele.

 

1) Vaše spoluúčast.

Jako uživatel jste zcela odpovědný za své kontakty a komunikaci s ostatními uživateli. Berete na vědomí, že provozovatel portálu skupiny Babinet.cz nijak neprověřuje své uživatele, nebo jejich původ ani neprovádí ověřování zadaných osobních údajů. Provozovatel portálu skupiny Babinet.cz nebere na sebe žádnou odpovědnost nebo záruku za chování uživatelů, nebo jejich vztahy se současnými nebo budoucími uživateli. Nicméně doporučujeme, pokud se rozhodnete setkat nebo vyměnit osobní informace s jakýmkoli uživatelem portálu skupiny Babinet.cz, aby jste tak učinili po prověření takové osoby.

V žádném případě provozovatel portálu skupiny Babinet.cz nenese odpovědnost za jakákoli poškození čehokoli, ať už přímo, nepřímo, zcela, částečně, mimoděk, následně a/nebo nahodile, vzniklá v souvislosti s chováním Vaším nebo kohokoli jiného při používání jakýchkoli služeb portálu, včetně fyzické újmy, emocionálního stresu a/nebo jakéhokoli dalšího poškození vzniklého jako důsledek komunikace nebo setkání s jiným registrovaným uživatelem těchto Služeb nebo osobou, se kterou jste se dostali do kontaktu prostřednictvím Služeb.

 

2) Způsobilost.

Uvádění neplatných údajů je zakázáno. Používáním služeb portálu skupiny Babinet.cz potvrzujete a zaručujete, že všechny údaje, které jste uvedli při registraci jsou pravdivé, úplné a že budete udržovat aktuálnost a pravdivost těchto údajů. Dále potvrzujete a zaručujete, že jste starší 15 let a že Vaše používání portálu skupiny Babinet.cz neporuší žádný z platných zákonů a nařízení. Váš uživatelský profil může být vymazán bez předchozího upozornění, pokud bude zjištěno, že jste uvedl nepravdivý věk. Prostor poskytovaný Vám provozovatelem smíte používat pouze pro osobní potřebu a nesmíte umožnit jiným osobám přístup ke svému uživatelskému účtu, osobnímu profilu nebo emailové adrese. Jste zcela zodpovědný za veškerý obsah zveřejněný nebo zobrazený prostřednictvím svého účtu, včetně jakékoli emailové zprávy a také za vzájemné styky s ostatními uživateli

 

3) Lhůty/poplatky.

Tato Smlouva zůstává zcela platná a účinná po dobu Vašeho využívání portálu skupiny Babinet.cz. Máte právo zrušit svou registraci kdykoli. Provozovatel portálu Babinet.cz může zrušit Váš profil uživatele bez uvedení důvodu a to kdykoli s platností od okamžiku doručení zprávy o ukončení zrušení Vašeho profilu uživatele na emailovou adresu uvedenou Vámi v registračním formuláři na portálu skupiny Babinet.cz. Registrací a používáním služeb portálu skupiny Babinet.cz berete na vědomí, že provozovatel portálu skupiny Babinet.cz si vyhrazuje právo účtovat si za vybrané služby a má právo Vám omezit využívání placených služeb, pokud porušíte tuto Smlouvu nebo neuhradíte poplatek za placené služby, jak je vyžadováno touto Smlouvou.

 

4) Nekomerční využití uživatelem.

Osobní stránky jsou pouze pro osobní potřebu registrovaného uživatele a nesmí být používány pro jakýkoli komerční účel vyjma těch, které jsou zvláště schváleny nebo povoleny provozovatelem portálu skupiny Babinet.cz. Neoprávněné nebo neschválené používání portálu skupiny Babinet.cz, včetně kopírování obsahu jiných uživatelů, sbírání uživatelských jmen a/nebo emailových adres uživatelů za účelem zasílání nevyžádaných emailů nebo neschválená přesměrování budou vyšetřovány. Komerční reklama, přesměrování na jiné stránky nebo podobné pokusy o komerční využívání portálu skupiny Babinet.cz budou odstraněny bez upozornění a mohou být příčinou omezení nebo zrušení uživatelských práv. V případě jakéhokoli nelegálního nebo neschváleného používání portálu skupiny Babinet.cz bude provozovatel portálu Babinet.cz konat odpovídající právní kroky.

 

5) Vlastnická práva k obsahu.

Uživatel portálu skupiny Babinet.cz vlastní a uchovává všechna vlastnická práva ke svému obsahu umístěnému na portálu skupiny Babinet.cz. Umístěním na portálu skupiny Babinet.cz poskytujete provozovateli portálu skupiny Babinet.cz nevýhradní, bezplatné celosvětové právo k užití, veřejnému zveřejnění nebo zobrazení tohoto obsahu a to bez omezení a bezúplatně.

Portál skupiny Babinet.cz obsahuje materiál chráněný autorskými právy, obchodní známky a další majetkové informace o provozovateli portálu skupiny Babinet.cz a poskytovatelích práv. Vyjma informací které jsou součástí veřejné domény nebo pro které bylo poskytnuto psané svolení, nesmí být kopírována, měněna, zveřejňována, přemísťována, distribuována, uváděna, zobrazována nebo prodávána žádná informace.

 

6) Obsah umístěný na Stránkách.

a. Berete na vědomí a souhlasíte s tím ,že provozovatel portálu skupiny Babinet.cz má právo prověřit a odstranit jakýkoli obsah, zprávy, fotografie nebo profily, které jsou porušením pravidel provozovatele portálu skupiny Babinet.cz, porušují tuto Smlouvu nebo které by mohly porušovat, omezovat práva nebo poškozovat či hrozit ublížením jinému uživateli.

b. Jste zcela zodpovědný(á) za obsah, který zveřejňujete nebo zobrazujete, nebo za jakýkoli materiál nebo informaci, kterou odešlete jinému uživateli.

c. Zveřejněním jakéhokoli obsahu ve veřejně přístupné části portálu skupiny Babinet.cz takto dáváte  nevýhradní, bezplatné celosvětové právo k užití, veřejnému zveřejnění nebo zobrazení tohoto obsahu na portálu skupiny Babinet.cz. Tato licence končí okamžikem, kdy odstraníte příslušný obsah z portálu skupiny Babinet.cz.

d. Následující část je seznamem zakázaného a nelegálního obsahu na portálu skupiny Babinet.cz  si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování a konat příslušné právní kroky v případě porušení pravidel proti komukoli kdo je porušuje, včetně neomezeného odstraňování závadné komunikace a ukončení registrace jejich autora. Zakázaný obsah zahrnuje obsah který:

i. Je zjevně útočný a propaguje rasismus, náboženskou nesnášenlivost, nesnášenlivost nebo fyzické násilí proti jakékoli skupině osob nebo jednotlivců;
ii. sexuálně obtěžuje nebo obhajuje sexuální obtěžování jiných osob;
iii. má souvislost nebo spojení s „nevyžádaným mailem“, „řetězovými dopisy,“ nebo nevyžádaným hromadným mailingem nebo „spamem“;
iv. uvádí nepravdivé nebo klamavé informace či aktivity nebo vede k hrubosti, vyhrožování, obscénnosti, hanobení a nactiutrhání;
v. propaguje nelegální nebo neschválené kopie prací jiných osob, např. kopie počítačových programů nebo odkazy na ně, informace k obcházení funkce pro ochranu proti pořizování neoprávněných kopií nebo pirátských kopií hudby či odkazů na soubory s pirátskými kopiemi hudby;
vi. obsahuje zkázané stránky nebo stránky s zaheslovaným obsahem nebo skryté stránky či obrázky (takové, které nejsou přístupné z jiné volně přístupné stránky);
vii. obsahuje materiál, který sexuálně nebo násilně ohrožuje osoby mladší 18 let, nebo vyžaduje osobní informace od kohokoliv mladšího18 let;
viii. obsahuje instruktážní informace směřující k nelegálním aktivitám, jako např. výroba nebo nákup nelegálních zbraní, ohrožujících osobní soukromí nebo obsahujících či vytvářejících počítačové viry;
ix. soustřeďuje hesla nebo osobní identifikační údaje pro komerční nebo nezákonné účely pro jiné uživatele; nebo
x. je zapojen do komerčních aktivit a/nebo prodejů jako např. soutěže, sázky, výměnný obchod, reklama nebo pyramidové hry bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.

e. Jste povinen používat Služby v souladu se všemi platnými zákony a nařízeními.

f. Nesmíte obtěžovat reklamou nebo vybízet jakéhokoli jiného uživatele ke koupi nebo prodeji jakéhokoli výrobku prostřednictvím Stránek. Nesmíte předávat dále řetězové dopisy nebo obtěžující zprávy dalším uživatelům. Vzhledem k tomu, že nemůžeme monitororovat chování uživatelů mimo Stránky, je také porušením pravidel používat jakékoli informace získané zde k sexuálnímu obtěžování, urážení nebo poškozování jiných osob nebo se snahou kontaktovat, nabízet, vnucovat nebo prodávat jinému uživateli bez jeho předchozího výslovného souhlasu. Ve snaze ochránit uživatele před takovými nabídkami si Zdraví a my vyhrazuje právo omezit počet zpráv, které může uživatel odeslat jinému uživateli během 24 hodin na počet, který Zdraví a my považuje za odpovídající a přiměřené.

g. Nesmíte skrývat nebo zahalovat reklamu na stránkách svého osobního profilu nebo jakékoli jiné stránce pomocí HTML/CSS nebo jakýmkoli jiným způsobem.

h. Jakékoli automatizované využití systému, jako např využití skriptů pro vkládání reklam přátel je zakázáno.

i. Nesmíte se vydávat za jiného uživatele nebo osobu, která není uživatelem portálu skupiny Babinet.cz.

j. Nesmíte nikdy používat účet, uživatelské jméno nebo přístupové údaje jiného uživatele, ani sdělovat své přístupové údaje třetí osobě nebo povolit třetí osobě přístup ke svému uživatelskému účtu.

k. Nesmíte prodat nebo jinak postoupit svůj uživatelský profil.

 

7) Uživatelská práva.

Nesmíte zveřejňovat, rozšiřovat nebo jakkoli reprodukovat materiály chráněné autorskými právy, známkami nebo jiné chráněné informace bez předchozího písemného souhlasu majitele vlastnických práv k tomuto obsahu. Provozovatel portálu skupiny Babinet.cz omezí uživatelská práva jakéhokoli uživatele, který by opakovaně porušoval vlastnická práva k obsahu okamžitě po oznámení vlastníkem autorských práv nebo jeho právním zástupcem provozovateli portálu Babinet.cz. Pokud jste přesvědčen, že Vaše dílo bylo kopírováno a zveřejněno na portálu skupiny Babinet.cz způsobem, který představuje porušení autorských práv, zašlete prosím našemu Správci autorských práv následující informace: elektronický nebo psaný podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv; popis díla o kterém se domníváte že zde byla porušena Vaše vlastnická práva; popis místa, kde je toto dílo umístěno na stránkách portálu skupiny Babinet.cz; svou adresu, telefonní číslo a emailovou adresu; psanou výpověď s vyjádřením dobré víry, že sporné užití není schválené vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo právníkem; prohlášení – s vědomím toho, že nepravdivým prohlášením se autor vystavuje riziku pokuty za za křivou výpověď – že informace uvedené ve výpovědi jsou pravdivé a že uživatel je vlastníkem autorských práv nebo oprávněným k jednání jménem majitele autorských práv. Správce autorských práv portálu skupiny Babinet.cz může být kontaktován prostřednictvím emailu.

 

8) Spory mezi uživateli.

Jste zcela zodpovědný za své kontakty s ostatními uživateli  portálu skupiny Babinet.cz si vyhrazuje právo, ale nemá povinnost, monitorovat spory mezi uživateli.

 

9) Doložky.

Provozovatel portálu skupiny Babinet.cz nenese odpovědnost za žádný nevhodný nebo falešný obsah zveřejněný na portálu skupiny Babinet.cz, nebo ve spojení s poskytovanými Službami, ať už by to bylo způsobeno uživateli na stránkách portálu skupiny Babinet.cz, nebo jakýmkoli ze zařízení nebo softwarového vybavení spojeného s, nebo použitého provozovatelem při poskytování Služeb. Provozovatel portálu skupiny Babinet.cz nenese odpovědnost za chování, lhostejno zdali online nebo offline, jakéhokoli uživatele portálu skupiny Babinet.cz. Provozovatel portálu skupiny Babinet.cz nepřijímá odpovědnost za žádnou chybu, opomenutí, přerušení, vymazání, poškození, výpadek v poskytování služeb nebo při přenosech, při výpadcích spojení, za krádež nebo zničení, nebo neautorizovaný přístup, nebo pozměňování jakékoli komunikace uživatelů. Provozovatel portálu skupiny Babinet.cz nenese odpovědnost za žádný problém nebo technické selhání telefonního spojení nebo linky, počítačových sítí, serverů nebo poskytovatelů, počítačového vybavení, software, selhání emailu nebo přehrávačů z důvodu technických problémů, nebo přetížení sítě Internet nebo jakýchkoli stránek, nebo kombinací výše uvedených příčin, včetně jakýchkoli poškození nebo zničení uživatelova počítače vztahujícího se k, nebo vyplývajícího z účasti nebo stahování materiálů ve spojení s portálem skupiny Babinet.cz, a/nebo ve spojení se službami poskytovatele. Za žádných okolností provozovatel portálu skupiny Babinet.cz nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo poškození, včetně osobních zranění nebo smrti, vyplývajících z používání portálu skupiny Babinet.cz, nebo Služeb provozovatele portálu skupiny Babinet.cz, nebo jakéhokoli obsahu zveřejněného na Stránkách nebo zaslaného uživatelům, nebo jakýchkoli vztahů mezi uživateli portálu skupiny Babinet.cz, lhostejno zdali jsou online nebo offline. Stránky a služby jsou poskytovány „tak jak jsou“ a provozovatel portálu Babinet.cz zřetelně odmítá jakoukoli záruku za jejich částečnou funkčnost nebo porušení zákona. Provozovatel portálu Babinet.cz nemůže garantovat a neslibuje žádný zvláštní užitek z používání portálu Babinet.cz a/nebo poskytovaných služeb.

 

10) Omezení odpovědnosti.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PROVOZOVATEL PORTÁLU SKUPINY Babinet.cz NENESE ZODPOVĚDNOST PŘED VÁMI ANI ŽÁDNOU TŘETÍ STRANOU ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, SOUVISEJÍCÍ, TYPICKÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO PROTIZÁKONNÉ POŠKOZENÍ, VČETNĚ UŠLÉHO VÝDĚLKU, VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK NEBO SLUŽEB, OBZVLÁŠTĚ POKUD PROVOZOVATEL PORTÁLU Babinet.cz UPOZORNIL NA MOŽNOST TAKOVÝCH POŠKOZENÍ.

NEHLEDĚ NA COKOLI, CO JE ZDE UVEDENO, BUDE ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE PORTÁLU Babinet.cz ZA VŠECHNY PŘÍPADY, JAKKOLI A BEZ OHLEDU NA ZPŮSOB ČINU, VŽDY OMEZENA ČÁSTKOU VÁMI UHRAZENOU, POKUD ANO, ZA VÁM NEPOSKYTNUTÉ SLUŽBY.

 

11) Řešení sporů.

Jestliže vznikne jakýkoli spor o nebo týkající se Stránek a/nebo Služeb, či používáním Stránek, souhlasíte, že všechny spory budou řešeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

12) Náhrada škody.

Zavazujete se odškodnit a uhradit provozovateli portálu skupiny Babinet.cz, dceřiným společnostem, pobočkám, činitelům a jiným partnerům i zaměstnancům náhradu všech škod, finančních závazků, nároků nebo požadavků, včetně přiměřených nákladů za právní služby, způsobených jakoukoli třetí stranou z důvodů vzniklých při Vašem využívání Služeb v rozporu s touto Smlouvou a/nebo vzniklých porušením této Smlouvy a/nebo porušením Vašich zjištění a záruk uvedených výše.

 

13) Ostatní.

Svým používáním Stránek přijímáte tuto Smlouvu a dále ji stvrzujete okamžikem své registrace. Smlouva představuje naprostou a úplnou smlouvu mezi Vámi a provozovatelem portálu skupiny Zde.je pokud jde o používání Stránek nebo Služeb. Zanedbání při uplatňování nebo vynucování jakýchkoli práv nebo ustanovení této Smlouvy nelze považovat za zřeknutí se svých práv nebo ustanovení. Nadpisy odstavců této Smlouvy jsou pouze pro přehlednost a nemají žádný právní nebo smluvní dopad. Prosím kontaktujte nás v případě jakýchkoli otázek k této Smlouvě. Zdraví a my je chráněná známka .

 

PŘEČETL(A) JSEM SI TUTO SMLOUVU A SOUHLASÍM SE VŠEMI JEJÍMI USTANOVENÍMI OBSAŽENÝMI VÝŠE.